La felicitat és
la dolor que riu

Pino Piras (1941-1989) és estat lo més original i genial intèrpret contemporani de l’algueresitat més genuïna, algueresitat que ha sabut transmetir en la sua vasta producció canora, poètica i teatral, a través d’una vena creativa versàtil i espontània. Partint d’una gènesi indiscutíbilment popular, Pino Piras ha creat un estil personal inconfundible, i és l’autor que més ha animat, inspirat i caracteritzat la producció literària en alguerés en lo període entre la meitat dels anys ‘70 fins a la fi dels anys ‘80.

Pino Piras (1941-1989) è stato il più originale e geniale interprete contemporaneo dell’algheresità più verace che — con una versatile e spontanea vena creativa — ha saputo trasfondere nella sua vasta produzione canora, poetica e teatrale. Partendo da una genesi assolutamente popolare, Piras ha dato vita ad uno stile personale inconfondibile ed ha vivificato, ispirato e segnato più d’ogni altro la produzione letteraria in algherese dalla metà degli anni ‘70 fino a tutti gli anni ‘80.

Lo projecte Pinopiras.it té la finalitat de divulgar, a través del web, les cançons en alguerés de Pino Piras. La pàgina contén actualment tota la producció editada i una part de la producció inèdita de l’autor. Estem continuant a treballar per netejar i integrar en aquest arxiu també la part restant de la discografia del nostre estimat poeta.

Il progetto Pinopiras.it ha l’obbiettivo di divulgare, attraverso il web, le canzoni in algherese di Pino Piras. Il sito contiene attualmente tutta la produzione edita e una parte della produzione inedita dell’autore. Stiamo continuando a lavorare per ripulire e integrare in questo archivio anche la restante parte della discografia del nostro amato poeta.

La felicitat és
la dolor que riu

Pino Piras (1941-1989) és estat lo més original i genial intèrpret contemporani de l’algueresitat més genuïna, algueresitat que ha sabut transmetir en la sua vasta producció canora, poètica i teatral, a través d’una vena creativa versàtil i espontània. Partint d’una gènesi indiscutíbilment popular, Pino Piras ha creat un estil personal inconfundible, i és l’autor que més ha animat, inspirat i caracteritzat la producció literària en alguerés en lo període entre la meitat dels anys ‘70 fins a la fi dels anys ‘80.

Pino Piras (1941-1989) è stato il più originale e geniale interprete contemporaneo dell’algheresità più verace che — con una versatile e spontanea vena creativa — ha saputo trasfondere nella sua vasta produzione canora, poetica e teatrale. Partendo da una genesi assolutamente popolare, Piras ha dato vita ad uno stile personale inconfondibile ed ha vivificato, ispirato e segnato più d’ogni altro la produzione letteraria in algherese dalla metà degli anni ‘70 fino a tutti gli anni ‘80.

Lo projecte pinopiras.it té la finalitat de divulgar, a través del web, les cançons en alguerés de Pino Piras. La pàgina contén actualment tota la producció editada i una part de la producció inèdita de l’autor. Estem continuant a treballar per netejar i integrar en aquest arxiu també la part restant de la discografia del nostre estimat poeta.

Il progetto pinopiras.it ha l’obbiettivo di divulgare, attraverso il web, le canzoni in algherese di Pino Piras. Il sito contiene attualmente tutta la produzione edita e una parte della produzione inedita dell’autore. Stiamo continuando a lavorare per ripulire e integrare in questo archivio anche la restante parte della discografia del nostro amato poeta.